Veiligheid en kwaliteit

Veilig werken is bij Fortron de hoeksteen van onze dienstverlening. Onvoldoende kennis of slechte navolging van de veiligheidsvoorschriften brengt niet alleen onze medewerkers, maar ook uw gebouwgebruikers in gevaar. Het is daarom belangrijk dat onze medewerkers in staat zijn om te allen tijde veilig te werken. 

Uiteraard is Fortron VCA** en ISO 9001 gecertificeerd en beschikken we over het OSB-keurmerk, Module Glas & Gevel. Daarnaast nemen we zitting in het bestuur van de AWOG (glazenwasserssegment van Schoonmakend Nederland), waardoor we op de hoogte zijn van actuele en aankomende richtlijnen en wetgeving op het gebied van veiligheid bij glasbewassing en gevelreiniging.

Borging op de werkvloer
De echte borging van de veiligheid ligt echter op de werkvloer. Bij goed opgeleide en tevreden medewerkers die beschikken over de beste middelen en materialen om hun werk uit te voeren. En bij het hanteren van fatsoenlijke prestatienormen en eerlijk te zijn over wat wel en wat niet mogelijk is.

De eisen met betrekking tot veilig werken worden steeds aangescherpt. En dat is wat ons betreft ook terecht. Maar omdat begrijpen wat er wettelijk wel en niet mag kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk nog niet zo eenvoudig is, zijn onze rayonmanagers opgeleid tot Veiligheidskundigen. Hierdoor beschikken zij over handvatten die nodig zijn om hun medewerkers te doordringen van veiligheids- denken en de wettelijke kaders te vertalen naar de feitelijke uitvoering op de werkvloer.

Want kwaliteit kunnen we alleen leveren als ook de veiligheid gegarandeerd is.

Veiligheid en kwaliteit
Certificeringen
Certificering Fortorn VCA
Fortron is VCA** gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren om zo het aantal ongevallen te verminderen of ongevallen geheel te voorkomen. VCA is met name voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Meer informatie VCA
Certificering Fortron ISO 9001
Fortron is ISO 9001 gecertificeerd

De ISO-9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Meer informatie ISO 9001
Certificering Fortron AWOG
Fortron is bestuurslid AWOG

Glazenwassersbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering en personeelsopbouw dan reguliere schoonmaakbedrijven en ook de werkomstandigheden zijn anders. Denk in dit kader aan de wet- en regelgeving rondom Veilig Werken op Hoogte en de relatie opdrachtgever, hoofdaanneme, onderaannemer (marktverhoudingen, prijsdruk, etc.). AWOG maakt zich hard voor eerlijke en productieve arbeids- en marktverhoudingen in de glazenwassersbranche met ruimte en waardering voor vakmanschap en professionaliteit.

Meer informatie AWOG
Certificering Fortron OSB Glas En Gevel
Fortron bezit het OSB-keurmerk, module Glas & Gevel

Binnen de branche zijn verschillende certificaten en keurmerken gangbaar, zoals ISO en VCA. Deze zorgen voor belangrijke verbeteringen binnen bedrijfsprocessen, maar hebben hun beperkingen gezien de aard van schoonmaak- en glaswas activiteiten. Vandaar dat de branchevereniging OSB een keurmerk in het leven heeft geroepen. Naast de ISO en VCA aspecten zijn normen toegevoegd die het OSB-Keurmerk Module Glas & Gevel extra onderscheidend maken. Deze hebben onder meer betrekking op de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie OSB-keurmerk Glas & Gevel
Certificering Fortron Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Fortron heeft de CVM ondertekend en een zelfverklaring opgesteld

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (CVM) doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. De code maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Certificering Fortron Milieumanagementsysteem
Fortron beschikt over haar eigen milieumanagementsysteem

In ons milieumanagementsysteem richten wij ons op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Wij beschrijven hoe wij in onze bedrijfsvoering structureel aandacht besteden aan het milieu, waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal staan: Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s. En streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Milieumanagementsysteem Fortron 2021
Certificering Fortron CO2 Prestatieladder Niveau 3
Fortron is in het bezit van de CO2-Prestatieladder, trede 3

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven helpt om inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot om hier vervolgens concrete doelstellingen op te formuleren en maatregelen op te treffen. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met trede 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf trede 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Meer informatie CO2-Prestatieladder
Certificering Fortron PSO Trede 3
Fortron is PSO trede 3 gecertificeerd

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling meet in hoeverre bedrijven op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep.

Meer informatie PSO
Certificering Fortron VMRG
Fortron is partner van de VRMG

De VMRG is een vereniging van gevelbouwers die, door samenwerking met haar partners in de branche, streeft naar een optimaal comfort voor de eindgebruiker. Door continue product- en procesverbetering, innovatie, opleiding en service, wordt de waarde van gebouwen op lange termijn gegarandeerd. Partijen die producten of diensten leveren aan gevelbouwers, kunnen partner van de VMRG worden. 

Meer informatie VMRG